ฝ่ายศูนย์วิจัยยาเสพติด ดำเนินงานภายใต้นโยบายของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ คือมุ่งเน้นการวิจัยสหสาขาวิชาเพื่อ แก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งเป็นปัญหาหลักของประเทศโดยมีพันธกิจหลักคือ ผลิตองค์ความรู้เพื่อนำไปสู่ความเป็นเลิศในจุดยืนของการ เป็นมหาวิทยาลัยวิจัย

    ฝ่ายศูนย์วิจัยยาเสพติดดำเนินการวิจัยด้านยาเสพติดตั้งแต่ พ.ศ.2518 และเป็นฝ่ายที่มีกฎหมายรองรับให้เป็นฝ่ายศูนย์วิจัยยาเสพติด ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่29ธันวาคม2524งานของศูนย์ เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศทั้งในด้านสถาบันวิชาการอื่นๆ และผู้บริหารระดับประเทศเช่นสำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด(ป.ป.ส.)กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข นอกจากนี้ยังได้รับการยอมรับจากนานาประเทศให้เป็นศูนย์วิจัย และอบรมด้านยาเสพติดขององค์การอนามัยโลก (WHO Collaborating Centrefor Researchand Training in Drug Dependence)
    ตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน ศูนย์ฯทำงานพัฒนาฐาน ข้อมูล และงานวิจัยทั้งที่เป็นงานระยะยาว และจำเพาะเรื่องจำนวนมากครอบคลุมทั้งด้านอุปสงค์ และอุปทาน เช่น ศึกษาวิจัยสหสาขาระยะยาวเกี่ยวกับการใช้ฝิ่นในชุมชนชาวเขา ปัญหาการใช้สารเสพติดในกลุ่มประชากรต่างๆ เช่น นักเรียน นักศึกษา และกลุ่มอาชีพต่างๆ การวิเคราะห์สารเสพติด ซึ่งการศึกษาเหล่านี้ครอบคลุมถึงสารฯ ที่ใช้ในวงการแพทย์ และอุตสาหกรรม เช่น สารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท กลุ่มเบนโซไดอาเซพีนและโทลูอีน รวมทั้งการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วย นอกจากงานวิจัยเชิงระบาดวิทยาแล้วยังขยายงานวิจัยออกไปสู่การติดตามและประเมินผลระบบการป้องกันแก้ไขปัญหาการใช้และติดสารเสพติด โดยดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานนโยบายและปฏิบัติของประเทศ และศึกษาพัฒนาการของระบบป้องกันแก้ไขปัญหาระดับมหภาค เพื่อเสนอแนวทางปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนโยบายและแผนแก่หน่วยงานระดับสูงของประเทศและสืบเนื่องจากปัญหาโรคเอดส์ระบาด ในกลุ่มประชากรใช้สารเสพติด ศูนย์ฯ จึงพัฒนาดำเนินงานศึกษาสภาพปัญหาและระบบข้อมูลติดตามปัญหาโรคเอดส์ในกลุ่มประชากร ที่ใช้สารเสพติด รวมทั้งกลุ่มประชากรต่างๆ เช่น ชายรักร่วมเพศ โสเภณี เป็นต้น ในช่วงแผนพัฒนาการสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 นี้ ศูนย์ฯมีแผนงานที่จะถ่ายทอดผลการวิจัยสู่การปฏิบัติ และผู้ที่สนใจ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินงานวิจัย ในขอบเขตของการปฏิบัติงานประจำได้ในที่สุด
ความรู้เกี่ยวกับ: สมองและกลไกการเสพติด ยาต้านไวรัสเอสไอวี ยาต้านไวรัสเอสไอวีรายชนิด การใช้ยาต้านไวรัสเอสไอวีกลับหน้าแรก

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาคารสถาบัน 2 ซอยจุฬาลงกรณ์ 62ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร(02)2188152-3 โทรสาร (02)253-2395,(02) 255-2177
E-mail address : ihr@chula.ac.th